Ledenvergadering

IJsclub de Vooruitgang                                                                 Houd op Woensdag 25 Januari 2017                                          haar jaarlijkse leden vergadering.                                         Aanvang 20.00 uur zaal open om 19.45 uur

Agenda…

01: Opening.

02: Mededelingen en ingekomen stukken

03: Notulen algemene ledenvergadering d.d. 25-11-2016                                                              Opgenomen in het clubblad

04: Jaarverslag secretaris

05 Verslag kascontrolecommissie

06: Jaarverslag penningmeester

07: Verkiezing benoeming kascontrolecommissie

08:Bestuursverkiezing:

a,Aftredend en herhiesbaar Arnold Dijkstra en Piet Kastelijn

b: Kandidaten voor het bestur kunnen zich melden tot dinsdag 25 januari 2017

tot  17.00 uur bij Henk voor telefoon nummer zie voor in het boekje

09: Pauze

10: Activiteiten;

Schaatsen op het plein bij Kiela aan de Kerkweg

11: Rondvraag

12: sluiting

Het bestuur stelt het op prijs om meer leden op de vergadering te mogen ontmoeten.

 

Het bestuur